תקנון

אתר "OFITT" להלן "האתר" מכבד את פרטיות המשתמשים בו.
להלן תנאי מדיניות הפרטיות של האתר.

כללי

בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך, מוצרים ושירותים שרכשת, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו"ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת רישום לשירותים באתרים. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, העמודים שבהם צפית, ההצעות שקיבלת והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד.

רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר או בעת רכישת מוצרים בו, אתר "OFITT" יבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף ממשתמשי גוגל, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת:

  1. לאפשר לגולש להשתמש בשירותים שונים באתר.
  2. לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.
  3. לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
  4. לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר – לרבות פרסום מידע ותכנים.
  5. המידע שישמש את האתר יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית את הגולש.

דיוור ישיר אלקטרוני

האתר "OFITT" מעוניין לשלוח אליך בדואר אלקטרוני מידע בדבר פרסומים חדשים באתר, שירותים וכן מידע שיווקי ופרסומי.
מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך. בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו באמצעות הסרת פרטיך מרשימת התפוצה.
החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים.
מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

מסירת מידע לצד שלישי

במקרים המפורטים להלן:

  1. אם תבצע באתרים, פעולות שבניגוד לדין.
  2. אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
  3. אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו,
  4. וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו

Cookies

האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ולאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת .Cookies אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

שותפים

אנו משתמשים בקישורים שותפים ותמונות של שותפים עצמאיים ומפרסמים.
כל המוצרים באתר שלנו הם הפניות לאתרים של מפרסמים באמצעות קישורים.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע אודותיו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו.
פנייה כזאת יש להפנות אל המייל שלנו privacy@ofitt.com.

בנוסף, אם המידע שבמאגר משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.